Otázky a odpovědi : Zde odpovídáme na nejčastější otázky k našim produktům

Obecné

VÝROBA HLINÍKU

1. Primární hliník (aluminium) se získává z bauxitu, který je pojmenovaný podle naleziště (Les Baux). Bauxit se zpravidla skládá ze 60% z oxidu hlinitého, oxidu železitého a kyseliny křemičité. Hlavní naleziště: Jižní Amerika, Austrálie a Afrika.

VŠEOBECNĚ

U hliníkových pásů bez laku je viditelná přirozená jemná struktura válcování materiálu a proto nastavuje pohledům svůj atraktivní povrch. V důsledku technologicky podmíněných rozdílů při válcování nosného materiálu není vzhled válcované plochy vždy homogenní. Při montáži a zpracování je vždy nutno dbát na použití stejných šarží resp. dodávek resp, směr pokládky, aby bylo dosaženo vizuálně přibližně rovnoměrného vzhledu. U hliníku bez laku lze sotva docílit homogenního vzhledu, jako je to možné u hliníku s lakem.

1. NANÁŠENÍ LAKU METODOU COIL-COATING

Lak na povrch plechů PREFA se nanáší metodou Coil-Coating podle ECCA (European Coil Coating Association). Při tom plechy procházejí až 20 kroky zpracování. Po přípravě se oboustranně nanese základní lak a vypálí. 

Produkt svou trvalou odolností proti teplotám od -30 °C do +80 °C odpovídá požadavkům venkovní architektury. Vrstva laku je formovatelná a odolná proti běžným chemikáliím a klimatickým vlivům.

Používáme 4 různé kvality laků:

 • Polyester
 • PP99 (polyamid/polyurethan)
 • PVdF 80/20 (polyvinylové fluoridy)
 • P.10

Označení produktů PREFA evropským znakem shody "CE" se provádí podle obou následujících evropských norem:

EN 14783:2013

Podrobné informace k tématu "televizní anténa" naleznete na stránce Elektromagnetické záření.

Přirozeně má perfektní produkt, jakým je PREFA, také perfektní program příslušenství, které je přizpůsobené každému jednotlivému produktu.

Další informace k příslušenství naleznete níže nebo přímo u produktů.

Hliník je slučitelný s většinou kovů mimo mědi. Proto by hliník neměl být použit ve směru toku pod měděnými materiály resp. instalován společně s mědí.

Rozsáhlá škála barev PREFA obsahuje četné barvy v kvalitě P.10 a mnoho dalších standardních barev. V kvalitě P.10 jsou k dispozici např.: 

01 P.10 hnědá, 02 P.10 antracitová, 03 P.10 černá, 04 P.10 cihlově červená, 05 P.10 tmavě červená, 06 P.10 mechově zelená, 07 P.10 světle šedá, 08 P.10 zinkově šedá, 10 P.10 prefa bílá, 11 P.10 oříšková, 17 P.10 čistě bílá, 19 P.10 tmavě šedá, 43 P.10 břidlicová, 46 P.10 patina zelená    

U fasádních prvků PREFA je výběr barev ještě větší. Nabízíme také nevšední barvy, např. slonovou kost a bronzovou. Všechny produkty PREFA a barvy, v nichž jsou k dostání, najdete zde.

Degradace kovů chemickými nebo elektrochemickými reakcemi s okolím se označuje jako koroze kovů. Nejznámější formou koroze je rez na povrchu oceli. Hliníkové materiály jsou proti korozi velmi odolné!

Protože se produkty PREFA nelámou ani nekorodují, je střecha bezúdržbová!

Střecha

Doporučujeme hliníkové střechy PREFA provádět s odvětranou nosnou konstrukcí. Střešní plášť a vrstva tepelné izolace jsou oddělené odvětrávanou mezerou. Výhodou tohoto řešení je, že se vnikající vlhkost opět odvádí pryč. Zásadně se střešní plášť provádí jako odvětraný (viz obrázek 1). Odvětraný však může být také celý prostor podkroví (obr. 2).

 • PREFA falcované střešní tašky je možno pokládat na příčné laťování s mezilatěmi, zhotovené ze střešních latí s minimálním průřezem 30 × 50 mm (spotřeba cca 5 bm latí /m²). Je nezbytné dodržet přesnou rozteč hlavních latí 419 mm. Mezilatě jsou každopádně nutné, mimo jiné slouží jako opěra pro sněhové zarážky. Při výpočtu je nutno zohlednit statické požadavky a rozteč krokví.
 • PREFA střešní šindele, střešní šablony, střešní panely FX.12 a PREFALZ se musí pokládat na plné bednění. Na plné bednění lze rovněž pokládat PREFA falcovanou střešní tašku. Plné bednění musí být zhotoveno podle platných norem: podle ÖNORM B2215:2009 v minimální tloušťce 24 mm a šířce 80 - 160 mm, podle DIN 4074 T1 v minimální tloušťce 24 mm a šířce 100 - 160 mm. Při výpočtu nosné konstrukce střechy je nutno zohlednit statické požadavky a rozteč krokví.
 • Od charakteristické hodnoty zatížení sněhem 3,25 kN/m² nebo v oblastech kategorie 0, I nebo II vyžaduje pokládka PREFA falcovaných střešních tašek, střešních panelů R.16, střešních šindelů, střešních šablon 29 × 29, střešních šablon 44 × 44 a maloformátových střešní ch panelů FX.12 plné bednění s bitumenovou separační vrstvou. Pro Prefalz tyto podmínky neplatí.

Separační vrstva je vrstva oddělující kovový plášť od podkladu. Oddělovací resp. dělicí vrstvy mají následující úkoly:

 • chránit spodní stranu kovu před škodlivým alkalickým působením a případnými nepříznivými vlivy prostředků na ochranu dřeva
 • zlepšit kluznost při působení teplotní roztažnosti,
 • chránit během montáže dřevěné bednění nebo dřevěné kompozitní desky před vlhkem,
 • zlepšit zvukovou izolaci,
 • vyrovnávat nerovnosti povrchu střešní konstrukce.

Všeobecně doporučujeme použití vhodné separační oddělovací vrstvy!

Střechy PREFA vykazují oproti vláknocementovým nebo taškovým krytinám rozdíl v hlučnosti jen 2 a 4 dB, který lidský sluch téměř nevnímá.

U maloformátových produktů PREFA je na zadní straně použita protihluková páska, která ještě dále omezuje emisi hluku. Touto izolací je kompenzovaný zmíněný rozdíl a také je na minimum omezená frekvence zvuku plechu.

Pokud chybí správná nosná konstrukce, jsou při daných srážkách všechny střechy hlasité!

Jak omezit hlučnost? Díky jedinečné technologii tlumení frekvence FD.TEC omezuje PREFA nežádoucí frekvenční pásmo na minimum a výrazně omezuje určité emise hluku. Pásky FD.TEC pro tlumení frekvence, umístěné na rubové straně všech maloformátových střešních prvků, cíleně potlačují frekvence, které mohou vznikat při dešti a kroupách.

Střešní a fasádní výrobky PREFA (maloformátové i Prefalz a Sidings) jsou podle ČSN EN 13501-1 klasifikovány třídou požární odolnosti „A1“. Požární třída A1 znamená, že výrobky z hliníku jsou nehořlavéVíce o protipožární ochraně si můžete přečíst zde. 

Podle ČSN EN 62305-3 mohou být kovové střechy integrovány do vnějšího systému ochrany před bleskem. Hladké pásové krytiny PREFA (Prefalz a Falzonal) jsou proto povoleny jako přirozená součást jímací soustavy a maloformátové výrobky PREFA (falcované střešní taškyfalcované střešní šindelestřešní panelystřešní šablony ) jako přirozená součást svodu (instalace dodatečného jímače a připojení na uzemnění). Norma stanovuje výjimky, podle kterých musí být speciálně vybaveny například objekty se zvýšeným rizikem (např. budovy s nebezpečím výbuchu). Integraci střešních a fasádních systémů PREFA do vnějšího systému ochrany před bleskem je proto nutno projektovat individuálně podle charakteru budovy. Informace o nezbytnosti a typu ochrany konkrétního objektu před bleskem získáte od výrobce systému ochrany před bleskem nebo oprávněného elektrikáře. Více informací na téma ochrany před bleskem najdete zde.   

Problematiku reguluje v Rakousku norma ÖVE/ÖNORM EN 62305-3 (v ČR platí harmonizovaná norma ČSN EN 62305-3). V jiných zemích musí být zohledněny místní normy a předpisy týkající se této problematiky.

Kovové střechy lze dle normy ÖVE/ÖNORM EN 62305-3 využívat jako přirozenou součást systému ochrany před bleskem. PREFA krytiny hladké na drážku (Prefalz a Falzonal) jsou vhodné jako přirozená součást jímací soustavy a PREFA maloformátové krytiny (falcované taškyšindelešablonystřešní panely) jako přirozené odváděcí zařízení systému ochrany před bleskem (instalace dodatečného jímacího zařízení a připojení k uzemnění přisvorkováním)

Upozornění: V normě jsou definovány některé výjimky, např. objekty s nebezpečím exploze (muniční sklady, mlýny, apod.), objekty se shromažďováním lidí (školy, školky, apod.), vysílací zařízení, atomové elektrárny, muzea, atd.

Vhodnost PREFA produktů jako přirozená součást systému ochrany před bleskem je tudíž závislá na užití objektu a nutno to posoudit dle relevantních norem.

Informace o nutnosti a provedení systému ochrany před bleskem na daném objektu získáte u odborné hromosvodářské firmy, resp. u revizního technika, kteří jsou oprávnění k montáži a zákonem předepsané revizi systému ochrany před bleskem. Informujte se též na příslušném stavebním úřadě ohledně případných místních nařízeních.

JAK VZNIKÁ BLESK?

Při bouřce dochází k elektrostatickému nabíjení vodních kapek tvořících mraky. Vzniklý elektrický náboj se v přírodě projeví jako blesk (světelný oblouk). Pravděpodobnost, že blesk zasáhne budovu, závisí na řadě faktorů. K nim patří poloha, lokální hustota blesků, výška a zastavěná plocha objektu. Pokud blesk budovu zasáhne, stane se tak většinou na exponovaných místech, např. na vyčnívajících nebo vyvýšených částech objektu, příp. na rozích nebo hranách.

Rozhodující faktorem pro cíl zásahu bleskem není použitý stavební materiál, nýbrž vzdálenost objektu od místa vzniku blesku. Střechy s kovovou krytinou blesky nijak mimořádně nepřitahují. PREFA střešní a fasádní systémy mohou v případě zásahu bleskem vzniklé bleskové proudy bezpečně odvést. PREFA produkty tak podstatně přispívají k bezpečnosti objektu.

VNĚJŠÍ SYSTÉM OCHRANY PŘED BLESKEM A JEHO ÚLOHA

Vnější systém ochrany před bleskem se skládá z jímacího systému, soustavy svodů a uzemňovacího systému.

Ke zjištění pravděpodobných zásahových míst se při projektování ochrany před bleskem nejčastěji používá metoda valící se koule. Pro ochranu před bleskem jsou na exponovaných místech instalovány jímače, které zachytí úder blesku a zachycený bleskový proud je následně svodem odveden do uzemnění. Jestliže jsou na budově kovové části příp. kovový plášť (např. střechy s kovovou krytinou nebo kovové fasády), mohou tyto prvky při dodržení podmínek stanovených normou fungovat jako přirozené součásti vnějšího systému ochrany před bleskem. To může přinést při zabezpečování objektu před bleskem významnou úsporu nákladů.

Degradace kovů chemickými nebo elektrochemickými reakcemi s okolím se označuje jako koroze kovů. Nejznámější formou koroze je rez na povrchu oceli. Hliníkové materiály jsou proti korozi velmi odolné!

Střešní výrobky PREFA se používají pro střechy s mírným sklonem (sklon střechy cca 3° až 25°) a šikmé střechy (přibližně od 25°). Na stránce s tématikou Sklon střechy se dozvíte, od jakého sklonu lze použít jednotlivé produkty.  

Studená střecha má na rozdíl od teplé střechy větrací a odvětrávanou vrstvu mezi střešním pláštěm a izolací. 

Střecha a fasáda jsou části budovy, které jsou zvlášť vystaveny působení povětrnostních podmínek. Slunce a vítr, déšť a sníh, stejně jako trvalá vlhkost (v lesních nebo stinných polohách) mají na plášť budovy negativní vliv. Usazeniny nečistot (např. prach, listy, jehličí atd.) mohou narušit funkci a vzhled střešní krytiny, fasády nebo systému odvodnění střechy (např. ucpáním). Doporučuje se proto střešní krytinu a fasádní obklady i systémy odvodnění střechy (žlaby a okapy) v pravidelných intervalech kontrolovat, aby bylo možné včas zjistit případné změny, poškození, znečištění, reagovat na ně a zabránit tak vzniku následných škod. Další informace k čištění a ošetřování střechy najdete zde

Střecha a fasáda jsou části budovy, které jsou zvlášť vystaveny působení povětrnostních podmínek. Slunce a vítr, déšť a sníh, stejně jako trvalá vlhkost (v lesních nebo stinných polohách) mají na plášť budovy negativní vliv. Usazeniny nečistot (např. prach, listy, jehličí atd.) mohou narušit funkci a vzhled střešní krytiny, fasády nebo systému odvodnění střechy (např. ucpáním). Doporučuje se proto střešní krytinu a fasádní obklady i systémy odvodnění střechy (žlaby a okapy) v pravidelných intervalech kontrolovat, aby bylo možné včas zjistit a odstranit případné změny, poškození, znečištění a následné škody.

1. PREFA BAREVNÉ HLINÍKOVÉ PÁSY

Při lehkém znečištění, např. listy, vrstvou prachu apod: 

 • kartáče s měkkými štětinami 
 • čistá voda
 • Prostředky na čištění resp. údržbu vhodné pro autolaky (při jejich používání je třeba dodržovat pokyny výrobce!)

V případě silného znečištění, např. zbytky lepidla, oleji nebo tuky:

 • Běžná leštěnka na auto, vhodné univerzální čističe; při používání čisticích prostředků je třeba dodržovat pokyny výrobce!
 • V malé míře lze krátkodobě aplikovat líh

Závěr:

 • Po použití jakéhokoliv čisticího prostředku důkladně opláchněte čistou vodou
 • Nečistěte na přímém slunci!
 • Při použití jakéhokoliv čisticího prostředku dodržujte stanovený pracovní postup a pokyny výrobce!
 • K čištění nikdy nepoužívejte aceton, nitroředidlo nebo podobná rozpouštědla a abrazivní prostředky!
 • U matných barev může leštění způsobit změny struktury povrchu nebo lesku.
 • Čisticí prostředek a způsob čištění nejdříve vyzkoušejte na skrytém místě.
 • Vzniklé jemné škrábance neopravujte laky (po čase by se mohly objevit barevné rozdíly).
 • Předchozí body platí také pro čištění skla, fasád, teras atd., které jsou umístěny v bezprostřední blízkosti oplechování. 

2. PŘÍRODNÍ HLINÍK (HLINÍK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY)

Povrchově neupravený hliník je přírodní produkt, který díky působení vody a kyslíku sám vytváří ochrannou oxidovou vrstvu. Vlhké ruce nebo čisticí prostředky tento přirozený proces podporují a na neupraveném hliníkovém povrchu proto zanechávají stopy (projevy oxidace). 

Upozornění: Přírodní hliník má strukturu válcovaného výrobku a jeho povrch vykazuje stopy tření související s technologií výroby (způsobené přiřezáváním, štípáním, navíjením), které je prakticky nemožné odstranit. Tyto  projevy je třeba akceptovat jako přirozené. 

Při zpracování přírodního hliníku mohou také vzniknout jemné škrábance. Stopy zpracování nebo oxidační skvrny nelze prakticky odstranit. Leštění či broušení způsobuje změnu struktury povrchu válcovaného výrobku a obvykle vzhled nezlepší. V žádném případě se nepokoušejte jakýmikoliv čisticími prostředky přirozenou  povrchovou vrstvu hliníku odstranit. Čištění se smí provádět pouze čistou vodou (parní čistič max. 50 °C). Případná tvorba skvrn je zapříčiněna  konkrétními povětrnostními vlivy a chemickým chováním různých látek (vápno, cement, síra atd.).

3. POROSTY (ŘASY, LIŠEJNÍKY A MECHY)

Řasy, lišejníky a mechy se za určitých specifických podmínek mohou vyskytovat na každém povrchu, tj. na dřevu, skle, betonu, omítce i kovu (vyjma mědi pro  její toxické působení). Výjimkou nejsou ani přírodní hliníkové plechy nebo hliníkové plechy s povrchovou úpravou Coil Coating. Místa, kde se mohou na budově objevovat porosty, jsou v blízkosti stromů, tam, kde se vyskytuje kondenzovaná voda, v málo osluněných polohách a/nebo tam, kde je trvalá vysoká vlhkost. Dalším podpůrným faktorem pro vznik porostů je dodatečné izolování stavební konstrukce, které omezuje proudění tepla směrem ven a tím prodlužuje fázi vysychání povrchu pláště budovy.

Výskyt vegetace jakéhokoliv druhu lze očekávat pouze při existenci vhodných okolních podmínek. Pokud je faktor podporující výskyt porostů eliminován, porost se neobjeví. Řasy, lišejníky a mechy v podstatě znamenají pouze zhoršení vzhledu a jsou přirozeným jevem. V žádném případě negativně neovlivňují kvalitu materiálu našich výrobků. Je na rozhodnutí vlastníka a na jeho uvážení, zda vůbec bude postiženou plochu čistit. 

Pokyny pro čištění při zhoršeném vzhledu vlivem usazenin: 

V případě usazenin může být účinné použití parního čističe (max. 50° C) s přídavkem biologicky rozložitelných čisticích prostředků nepoškozujících lak (prostředky pro čištění autolaků). Lze rovněž použít běžný algicid proti řasám a fungicid proti houbám. Cílem takového ošetření je usmrcení zbývajících spór a dalších buněk mikroorganismů. Při použití chemikálií dbejte v zájmu ochrany životního prostředí na to, aby tyto látky  nepronikly do půdy. Je třeba použít čisticí prostředek nepoškozující lak a hliník. (Dodržujte pokyny výrobce a pokyny uvedené v bezpečnostním listu chemického výrobku)

Po provedeném čištění vždy důkladně opláchněte čistou vodou.

Závěr:

 • Trvalá ochrana po provedeném čištění neexistuje. Může se ukázat potřeba čištění po určité době opakovat.
 • Čištění a údržba našich výrobků není součástí záruky PREFA

Aby byla naše střecha PREFA také správně položena a používána, je k dostání výhradně u odborných pokrývačských firem (klempířských firem). Pouze vyškolený odborný personál ovládá správné zacházení s našimi materiály, má potřebné nářadí pro pokládku a může vydávat žádanky na vystavení záručního certifikátu.

Zde naleznete odbornou realizační (klempířskou) firmu ve Vašem okolí!

Střešní prvky PREFA vyrobené z hliníku jsou extrémně lehké, jejich hmotnost se pohybuje pouze kolem 2,3 až 2,75 kg/m2. Váží tedy jen zlomek tradiční kamenné střešní krytiny či krytiny z pálených nebo betonových tašek. Výhodou nízké hmotnosti hliníkové střechy je, že před renovací často odpadá potřeba zpevňovat starší střešní krov. Střecha PREFA může být navíc instalována vyškoleným odborníkem zcela bez problému, střešní prvky jsou nenáročné na přepravu a dobu stavby tak lze výrazně zkrátit. To šetří čas i peníze. 

Malé kroupy střechu PREFA s povrchovou úpravou stucco poškodit nemohou. V případě krupobití s extrémně velkými kroupami funkční poškození střechy (stejně jako u ostatních střešních materiálů) zcela eliminovat nelze. Ani při nejextrémnějším krupobití však s pravděpodobností hraničící s jistotou nedojde k proražení střešní krytiny PREFA. Pro existující možnost, že silným krupobitím nebude sice narušena funkčnost střechy, ale dojde k optickým defektům v podobě malých prohlubní, je třeba při uzavírání pojištění myslet také na pojištění poškození vzhledu. U stávajících pojištění je nutno dbát, aby nebyla vyloučena odpovědnost za vznik škod na vzhledu. 

Bylo by příliš jednoduché, kdybychom Vám mohli uvést celkovou cenu, nebo kdybychom mohli říct, že falcovaná střešní taška nebo fasádní šindel stojí XY korun. Tak jednoduché to bohužel není, protože v případě střechy nebo fasády PREFA je nutná pečlivá kalkulace naším odborným pracovníkem. Od našeho profesionála přes střechy dostanete individuální nabídku, která je přesně upravená podle vašich požadavků a podmínek stavby. Na kalkulaci má vliv mnoho faktorů, např. klimatická oblast, sklon nebo celkový stav.

Chcete se hned informovat a dostat svou individuální cenu? Kontaktujte naše experty pro oblast střech. Díky našemu vyhledávači řemeslníků naleznete jedním kliknutím řemeslníka ve Vašem okolí! Těšíme se na Váši poptávku!

Střešní desky, šindele, šablony a střešní panel FX.12 PREFA jsou díky své nízké hmotnosti vynikající pro pokrývání stávajících starých střech. Montáž na stávající krytinu, např. na živičné šindele nebo na pásy lepenky lze provést velmi rychle. Předpokladem pro možné překrytí je neporušená nosná konstrukce, správný sklon střechy a splnění předpokladů stavební fyziky!

Jednou z nejčastěji kladených otázek při rekonstrukci střechy je, zda lze střechu PREFA položit na stávající krytinu z vlnitých asbestových desek? Technicky je to řešitelné, ovšem jako výrobce ekologické hliníkové střechy tento druh rekonstrukce nedoporučujeme. Protože většina vlnitých desek obsahuje zdraví škodlivá asbestová vlákna, musí se zabránit jejich uvolňování. Tato vlákna se uvolňují při vrtání a řezání resp. s rostoucím stárnutím materiálu i bez dalších vlivů prostředí. Jakmile je materiál vlnitých desek chráněný hliníkovou krytinou, může se proces vysychání a stárnutí rozeběhnout naplno. Proto doporučujeme v zájmu zdraví a ekologie takovým nebezpečím předcházet a materiál vlnitých desek s obsahem asbestu odstranit.

DEMONTÁŽ

Demontáž materiálů s obsahem asbestu vyžaduje zásah poučených odborníků. Spolkový svaz klempířů a měditepců začátkem roku 2007 vydal pokyny pro manipulaci s asbestocementem. V těchto směrnicích se jednoznačně popisuje, jak citlivá musí být manipulace a skladování asbestocementu. Zásadně platí, že je nutno zabránit uvolňování jemného vláknocementového prachu (např. vrtáním nebo řezáním rychloběžnými nástroji, žádné shazování nebo sklepávání apod.). Dále je nutno zajistit bezprašnou přepravu ze staveniště ve velkých vacích. <nav/>

NOVÁ KRYTINA

Nová krytina se starými vlnitými deskami s obsahem asbestu odporuje zákonu (zákon 2003/18/EG „Směrnice pro asbest“ a vyhlášce o zákazu nebezpečných látek §2 BGBl. č. 447/2003).

SKLADOVÁNÍ

Sladování vlnitých desek s obsahem asbestu se od vydání vyhlášky o skládkách v roce 2008 provádí na skládkách speciálně k tomu vyhrazených. Odpad musí být při dodání označený jako obsahující asbest a provozovatel skládky musí provést zvláštní opatření k likvidaci tohoto odpadního materiálu. Zásadně je nutno zajistit bezprašné skladování.

Pro případ, kdy po krupobití není ovlivněna funkce, ale dojde k optickému znehodnocení ve formě drobných prohlubní, je vhodné připojistit se také pro poškození vzhledu. U stávajících pojištění je třeba zajistit, aby se na poškození vzhledu nevztahovala výluka pojistného plnění.

Povrch PREFA produktů je v závislosti na druhu výrobku k dispozici buď v hladkém provedení, nebo v úpravě stucco. Při ní se materiálu pomocí razicího válce dodá reliéfní štukový vzhled a hliník se tím ještě dodatečně zpevní. Je pak méně citlivý na nežádoucí stopy zpracování a lépe se s ním pracuje.

S rostoucím počtem mobilních telefonů přichází stále častěji otázka odstínění elektromagnetického záření, které vyzařují. Protože každé spojení vyžaduje vysílač a přijímač, roste v obydlených oblastech počet stožárů s přenosovými jednotkami. Proto byly naše produkty (střechy a fasády) podrobeny zkoušce z hlediska elektromagnetického stínění na Universität der Bundeswehr München, obor elektroniky. Zkouška stínění elektromagnetického záření byla pro naše produkty prováděná ve frekvenčním pásmu 150 MHz až 10 GHz (mobilní telefon 900 MHz a 1800 MHz, televizor 175 - 800 MHz) s vodorovnou a svislou polarizací.

Fasáda

PREFA není omítková fasáda, ale vysoce kvalitní hliníková fasáda, která se montuje jako zavěšená odvětrávaná fasáda. 

V tomto případě se můžete obrátit na naše experty. Ti Vám rádi pomohou vyřešit jakýkoliv dotaz, přání nebo podnět. 

U správně instalované fasády PREFA je v oblasti přívodu a odvodu vzduchu namontovaný perforovaný plech nebo větrací mřížka, sloužící jako zábrana proti vniknutí zvířat. Malí živočichové, např. ptáci nebo myši, tedy na odborně instalované fasádě škody způsobit nemohou.   

PREFA poskytuje u výrobků s výjimečnou povrchovou úpravou P.10 záruku na barvu a materiál v délce 40 let proti zlomení, korozi (rzi), poškození mrazem, odprýskání a tvorbě puchýřků.   

Fasáda PREFA je nejsvrchnější obal Vašeho domu chránící ho před větrem a dalšími rozmary počasí. Zároveň jako optický prvek Váš domov zkrášluje. Odolný hliníkový obklad PREFA navíc před povětrnostními vlivy chrání i spodnější vrstvy fasády (nosnou konstrukci, tepelnou izolaci a spodní konstrukci) a zachovává tak jejich funkčnost. Protože Vaše fasáda PREFA dokáže nepříznivým povětrnostním vlivům vzdorovat opravdu účinně, můžete se z jejího pěkného vzhledu těšit po celá desetiletí.  

Upozorňujeme, že fasádní výrobky PREFA nelze zaměňovat se sendvičovými panely nebo jinými výrobky s integrovanou izolací, protože se zaměřují výhradně na ochranu a design. Pokud chcete mít i Vy vysoce kvalitní hliníkovou fasádu PREFA, postará se odborná firma vedle výrazného zlepšení vzhledu Vašeho domu instalací fasádních prvků PREFA i o vhodnou spodní konstrukci a na přání i o odpovídající tepelnou izolaci. 

Strach z rezavění je zcela neopodstatněný, protože hliník ani rezavět nemůže. Jestliže se povrch hliníkové fasády PREFA poškodí, vytvoří se na materiálu nová přírodní ochranná oxidová vrstva, která zabraňuje dalšímu narušení. Kvalita a trvanlivost fasády PREFA se proto nemění.   

Fasády PREFA jsou instalovány jako zavěšené odvětrávané fasády. To znamená, že mezi hliníkovým fasádním obkladem a izolací je větrací mezera. V létě se horký vzduch nemůže hromadit za fasádou, protože stoupá odvětrávací mezerou nahoru, je přímo vyháněn ven. V zimě tato konstrukce vytváří tepelnou ochranu, neboť odpor při prostupu tepla v odvětrávacím prostoru se zvyšuje. Toto vyrovnávání teploty v úrovni odvětrávání zajišťuje příjemné vnitřní klima ve všech ročních obdobích.  

Smyslem konstrukce zavěšené odvětrávané fasády je právě zabránit vzniku vlhkosti. V odvětrávací mezeře mezi izolační vrstvou a fasádním pláštěm trvale proudí vzduch, a tím je regulována vlhkost a zajišťováno suché prostředí. Při správné instalaci se díky stálému větrání pod fasádou plíseň vytvořit nemůže.