Obchodní podmínky: Všeobecné dodací a prodejní podmínky společnosti PREFA Aluminiumprodukte s.r.o. (dále jen "prodávající")

1. Rozsah platnosti

1.1 Těmito Všeobecnými dodacími a prodejními podmínkami (dále jen „VDPP“) se řídí veškeré závazkové právní vztahy mezi prodávajícím a třetími osobami vzniklé při prodeji a dodávce výrobků a obchodního zboží prodávajícího, není-li výslovně v jednotlivých případech písemně sjednáno něco odlišného. Obchodní podmínky našich zákazníků (dále jen „kupujících“) platí pouze, pokud jsou v každém jednotlivém obchodním případu výslovně prodávajícím písemně akceptovány.

2. Písemná forma

2.1 Vyjádření, rady a doporučení učiněné prodávajícím či jeho zaměstnanci jsou pro prodávajícího závazné pouze v případě, že budou následně písemně prodávajícím potvrzeny.

Veškeré reklamace jsou kupující povinni uplatňovat v písemné formě.

3. Uzavírání kupních smluv

3.1 Veškeré nabídky prodávajícího jsou nezávazné. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až písemným potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím. Totéž platí i pro jakékoli dodatky, změny či vedlejší ujednání smlouvy, které rovněž musí být učiněny v písemné formě. Prodávající není vázán žádným smluvním ujednáním, jestliže kupující při jeho uzavírání učiní jakékoliv změny, dodatky nebo odchylky, které i nepodstatně mění podmínky smlouvy nebo dodatku ke smlouvě nebo souvisejících ujednání.

3.2 Prodávající stanoví v potvrzení objednávky individuální podmínky dodávky (rozsah, cenu, termín a další podmínky dodávky), přičemž tyto podmínky se považují za akceptované kupujícím v případě, že kupující nevyjádří svůj nesouhlas bezprostředně po obdržení písemného potvrzení objednávky od prodávajícího. Dodatečně nelze ani z jedné strany jednou uznané potvrzení objednávky bez oboustranné písemné dohody měnit či odvolat.

3.3 Uzavřená kupní smlouva je závazná pro obě strany. Prodávající na jejím základě dodá zboží kupujícímu a kupující je povinen zboží odebrat a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

3.4. Při stornu objednávky kupujícím po potvrzení objednávky prodávajícím, jsou případné stornopoplatky následující: stornopoplatek 15% z ceny zboží.

4. Ceny

4.1 Není-li stanoveno jinak, je cena zboží určena ceníkem zboží prodávajícího platným ke dni doručení objednávky kupujícího, přičemž k cenám zboží uvedeným v ceníku bude účtováno DPH v zákonné výši. Cena zahrnuje rovněž nakládku v expedičním skladu v sídle mateřské společnosti prodávajícího, dopravu do místa plnění, kterým je sídlo kupujícího, není-li dohodnuto jinak a dřevěnou paletu, pokud je zboží na ní naloženo. Nedosáhne-li výše zakázky hodnoty 10 000,00 Kč bez DPH, je k ceně zboží připočítán dopravní paušál ve výši 1 000,00 Kč. S výjimkou cen uvedených v potvrzení objednávky prodávajícím jsou veškeré ceny nezávazné.

4.2 Dojde-li před dodáním zboží k mimořádnému zvýšení cen surovin nebo kursu CZK vůči EUR o více než 10 % oproti cenám v době uskutečnění objednávky, je prodávající oprávněn jednostranně dohodnutou cenu odpovídajícím způsobem navýšit.

5. Platební podmínky

5.1 Není-li dohodnuto jinak, zboží je zpravidla vydáváno až po úplném zaplacení kupní ceny
(platba předem).

5.2 Kupující, se kterými je uzavřena příslušná dohoda, mohou platit až po odběru zboží. Doba splatnosti faktur je v tomto případě 14 dní od data vystavení faktury. V případě prodlení s úhradou faktury je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť jen započatý den prodlení. Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok prodávající na zákonný úrok z prodlení, ani na náhradu škody, která mu vznikne v důsledku prodlením kupujícího s úhradou fakturované kupní ceny.

5.3 V případě, že je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny nejméně ve dvou případech anebo v případě prodlení kupujícího s úhradou části kterékoli kupní ceny delšího než 1 měsíc se stávají veškeré pohledávky prodávajícího za kupujícím okamžitě splatné a prodávající je oprávněn okamžitě přerušit veškeré další dodávky zboží kupujícímu až do doby úplné úhrady všech dluhů kupujícího a odstoupit od ještě nerealizovaných dodávek.

5.4 Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakékoli své pohledávky za prodávajícím proti pohledávkám prodávajícího na zaplacení sjednané kupní ceny.

6. Předmět dodávky

6.1 Sortiment zboží, dodávaného prodávajícím, je uváděn v katalogu – ucelený program pro specialisty na střechy a fasády a jiných podkladech prodávajícího. Provedení a zobrazení zboží v těchto listinách je informativní a tyto listiny nelze považovat za předlohy či vzorky. Výrobky nabízené prodávajícím odpovídají příslušným ČSN EN, ÖN resp. DIN, a podnikovým normám skupiny PREFA.

6.2 Při dodávce hromadného zboží jsou přípustné odchylky od váhy a počtu kusů atd., a to až plus mínus 10 % oproti údajům v potvrzení objednávky. Pro výpočet ceny zboží ve faktuře jsou rozhodující prodávajícím udané hodnoty (zejména váhy, ve zvláštních případech také počty kusů), nebude-li kupujícím prokázáno něco jiného.

6.3 Prodávající si rovněž vyhrazuje právo dodat kupujícímu zboží s nepatrnými odchylkami v jakosti, materiálu, čistotě, barvě a provedení, a to v rámci běžných zvyklostí v oboru.

7. Dodání zboží a přechod nebezpečí škody

7.1 Dodáním se rozumí předání objednaného zboží kupujícímu. Místem plnění je sídlo kupujícího, není-li dohodnuto jinak.

7.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží v místě plnění.
Jestliže se prodávající s kupujícím dohodne, že bude zboží předáno k přepravě dopravci určenému kupujícím, přechází nebezpečí škody na zboží předáním zboží tomuto dopravci.

7.3 Prodávající je oprávněn poskytnout a kupující je povinen přijmout i částečné plnění, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

8. Dodací lhůty

8.1 Dodací lhůty budou pro jednotlivé dodávky vždy dohodnuty. Obvyklý termín dodání standardního zboží je do 10 pracovních dnů od písemné objednávky. U nestandardního zboží stanoví prodávající individuální dodací lhůtu.

8.2 Pokud dojde k prodlení prodávajícího s dodáním zboží delšího 14 dnů, má kupující právo od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající zboží nedodá ani na základě písemné výzvy kupujícího v dodatečně stanovené náhradní dodací lhůtě. Dodatečnou náhradní lhůtu stanoví kupující v písemné výzvě, tato lhůta nesmí být kratší než 7 dnů ode dne doručení výzvy prodávajícímu. Pokud je prodlení s dodáním zboží vyvoláno mimořádnými nepředvídatelnými okolnostmi (zejména stávky, výpadky ve výrobě, nedostatek surovin apod.), je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy až v případě prodlení delšího dvou měsíců, a to až po marném uplynutí dodatečné náhradní lhůty stanovené ve výzvě kupujícího.

8.3 Kupující má nárok na náhradu škody vzniklou prodlením s dodáním zboží výlučně v případě, že prodávající nedodá zboží ani v dodatečné přiměřené lhůtě písemně stanovené kupujícím. V takovém případě je náhrada škody limitována částkou odpovídající 5 % hodnoty nedodaného zboží.

9. Přechod vlastnictví

9.1 Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny, jakož i všech ostatních pohledávek prodávajícího za kupujícím vzniklých v souvislosti s dodávkou předmětného zboží, ve výhradním vlastnictví prodávajícího.

9.2 Dokud je zboží ve vlastnictví prodávajícího, kupující jej může prodat, zastavit, pronajmout nebo jinak zatížit pouze s výslovným písemným předchozím souhlasem prodávajícího. V případě porušení této povinnosti je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškerou škodu takto vzniklou.

10. Vrácení zboží

10.1 Standardní zboží, které nebylo poškozeno, lze po předchozí telefonické dohodě po odečtení manipulačního poplatku 30 % vrátit do sídla prodávajícího, a to pouze u neotevřených, ucelených, nepoškozených originálních balení a s přiložením kopie faktury. Nelze vracet nestandardní zboží vyrobené na zakázku, zvláštní barvy na přání a zboží starší 3 měsíce od data dodání. Z důvodu rizika poškození nelze vracet dlouhé zboží délek 6 m. Kupujícímu bude vrácena část kupní ceny snížené o manipulační poplatek ve výši 30 % ceny zboží do 14 dnů ode dne vrácení zboží prodávajícímu.

11. ZÁRUKA

11.1 Prodávající poskytuje na dobu 40 let od data podepsaného záručního listu záruku na jakost materiálu prodávaných výrobků PREFA – falcované tašky, falcované šindele, falcované šablony a PREFALZ– proti zlomu, korozi a poškození v důsledku mrazu, a to za podmínek uvedených v platném záručním listu a za předpokladu, že střecha byla odborně položena jím autorizovanou pokrývačskou/klempířskou firmou a je vystavena působení běžných povětrnostních vlivů.

11.2 Zjevné vady množství a jakosti dodaného zboží je kupující povinen reklamovat a vyznačit na potvrzení o převzetí dodávky (CMR) ihned po převzetí od dopravce. V takovém případě je rovněž povinen bez zbytečného odkladu (nejdéle však do 3 dnů) písemně informovat o zjištěných vadách prodávajícího. Skryté vady musí být reklamovány rovněž nejpozději do 3 dnů od jejich zjištění, nejpozději však 10 dní od převzetí zboží. V případě nedodržení tohoto postupu kupujícímu právo z vad zboží nenáleží.

11.3 Veškeré reklamace je kupující povinen uplatňovat písemně (s přiložením kopie záručního listu a dodacího listu). Prodávající je oprávněn odstranit vady podle vlastní volby, a to buď opravou anebo náhradní dodávkou.

11.4 U drobných hromadných výrobků (např. hřebíky, nýty apod.) je, pokud nedošlo k jiné dohodě, přípustná odchylka 3 % od celkového počtu kusů.

12. Použitelné právo a salvatorská klauzule, mlčenlivost

12.1 Právní vztahy související s prodejem zboží prodávajícího kupujícímu se řídí českým právem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V případě, že tyto VDPP upravují určitou záležitost odchylně od zákona, má se za to, že vůle účastníků směřuje k vyloučení aplikace předmětných zákonných ujednání v maximální možné a přípustné míře a jejich nahrazení příslušným ujednáním těchto VDPP.

12.2 Veškeré spory, které případně vzniknou mezi prodávajícím a kupujícím na základě nebo v souvislosti s uzavřenou smlouvou (při prodeji zboží prodávajícího kupujícímu), budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.

12.3 Neplatnost jakéhokoli ustanovení těchto VDPP nemá vliv a neomezuje platnost jejích ostatních ustanovení. V případě, že se jakékoli ustanovení stane neplatným, a to z jakéhokoliv důvodu, zavazují se smluvní strany nahradit jej takovým platným, účinným a vymahatelným ustanovením, jehož právní a ekonomický smysl bude nejblíže smyslu původního ustanovení.

12.4 Prodávající i kupující jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s uzavíráním vzájemných obchodních smluv. Technika výroby a konstrukce produktů prodávajícího v souvislosti a v průběhu realizace zakázek, je obzvláště chráněna, a to i tehdy,
když se nejedná o ochranná práva ze zákona (patentová práva apod.).

PREFA Aluminiumprodukte s.r.o. 22.12.2022

 

nahoru