Je střecha PREFA vhodná jako systém ochrany před bleskem?

Problematiku reguluje v Rakousku norma ÖVE/ÖNORM EN 62305-3 (v ČR platí harmonizovaná norma ČSN EN 62305-3). V jiných zemích musí být zohledněny místní normy a předpisy týkající se této problematiky.

Kovové střechy lze dle normy ÖVE/ÖNORM EN 62305-3 využívat jako přirozenou součást systému ochrany před bleskem. PREFA krytiny hladké na drážku (Prefalz a Falzonal) jsou vhodné jako přirozená součást jímací soustavy a PREFA maloformátové krytiny (falcované tašky, šindele, šablony, střešní panely) jako přirozené odváděcí zařízení systému ochrany před bleskem (instalace dodatečného jímacího zařízení a připojení k uzemnění přisvorkováním)

Upozornění: V normě jsou definovány některé výjimky, např. objekty s nebezpečím exploze (muniční sklady, mlýny, apod.), objekty se shromažďováním lidí (školy, školky, apod.), vysílací zařízení, atomové elektrárny, muzea, atd.

Vhodnost PREFA produktů jako přirozená součást systému ochrany před bleskem je tudíž závislá na užití objektu a nutno to posoudit dle relevantních norem.

Informace o nutnosti a provedení systému ochrany před bleskem na daném objektu získáte u odborné hromosvodářské firmy, resp. u revizního technika, kteří jsou oprávnění k montáži a zákonem předepsané revizi systému ochrany před bleskem. Informujte se též na příslušném stavebním úřadě ohledně případných místních nařízeních.

Jak vzniká blesk?

Při bouřce dochází k elektrostatickému nabíjení vodních kapek tvořících mraky. Vzniklý elektrický náboj se v přírodě projeví jako blesk (světelný oblouk). Pravděpodobnost, že blesk zasáhne budovu, závisí na řadě faktorů. K nim patří poloha, lokální hustota blesků, výška a zastavěná plocha objektu. Pokud blesk budovu zasáhne, stane se tak většinou na exponovaných místech, např. na vyčnívajících nebo vyvýšených částech objektu, příp. na rozích nebo hranách.

Rozhodující faktorem pro cíl zásahu bleskem není použitý stavební materiál, nýbrž vzdálenost objektu od místa vzniku blesku. Střechy s kovovou krytinou blesky nijak mimořádně nepřitahují. PREFA střešní a fasádní systémy mohou v případě zásahu bleskem vzniklé bleskové proudy bezpečně odvést. PREFA produkty tak podstatně přispívají k bezpečnosti objektu.

Vnější systém ochrany před bleskem a jeho úloha

Vnější systém ochrany před bleskem se skládá z jímacího systému, soustavy svodů a uzemňovacího systému.

Ke zjištění pravděpodobných zásahových míst se při projektování ochrany před bleskem nejčastěji používá metoda valící se koule. Pro ochranu před bleskem jsou na exponovaných místech instalovány jímače, které zachytí úder blesku a zachycený bleskový proud je následně svodem odveden do uzemnění. Jestliže jsou na budově kovové části příp. kovový plášť (např. střechy s kovovou krytinou nebo kovové fasády), mohou tyto prvky při dodržení podmínek stanovených normou fungovat jako přirozené součásti vnějšího systému ochrany před bleskem. To může přinést při zabezpečování objektu před bleskem významnou úsporu nákladů.