Sanace střechy: Chce to novou střechu!: Tipy pro stavební práce

Staré betonové nebo pálené střešní tašky, nedostatečná tepelná izolace - Vaše střešní krytina, konstrukce nebo tepelná izolace střechy už neodpovídají nejnovějšímu standardu? Je Vaše střecha poškozená nebo dokonce nebezpečná pro své okolí?

Někdy nastane doba, kdy bude pro zabránění vzniku škod na stavební substanci nezbytně nutné renovovat starou krytinu, střešní konstrukci nebo tepelnou izolaci Vaší střechy. V následujícím textu Vás provedeme sanací střechy krok za krokem. Zjistěte, co je třeba udělat ve fázi plánování, které faktory je nutno zohlednit při nabídce a kdy bude realizace Vašeho sanačního projektu opravdu úspěšná.

1. Plánovací fáze

Kdy je sanace střechy nezbytná resp. účelná? Ať už technické nebo estetické - důvody pro renovaci střechy mohou být zcela rozdílné.

Nutnost sanace z technických nebo energetických důvodů:

 • Sanací tepelné izolace, resp. energetickou sanací má být minimalizována spotřeba energie a náklady na vytápění.
 • Na střeše má být instalováno fotovoltaické nebo solární zařízení. Rozlišuje se přitom mezi nadstřešními a integrovanými systémy. U integrovaných systémů plní fotovoltaický modul přímo funkci střešní krytiny. U nadstřešních systémů jsou fotovoltaické panely montovány buďto s přizvednutím nad střešní krytinu, nebo při odpovídajícím sklonu a orientaci střechy rovnoběžně s ní. 
 • Objevila se poškození způsobená stářím (například zatékání při netěsnosti střešních oken, atd).
 • Vznikly neopravitelné škody v důsledku extrémních povětrnostních událostí, např. vichřice nebo nadměrné sněhové zátěže.
 • Sanace je nezbytně nutná také kvůli škodám (plísně, tvorba vodních kondenzátů) vzniklým v důsledku stavebně fyzikálních závad, jejichž příčinou je neodborně zhotovená střešní konstrukce.
Tak získáte novou střechu s krytinou PREFA

Precizní a šitá na míru Vašim konkrétním potřebám: každá sanace střechy vyžaduje něco jiného, nezbytný je proto předem pečlivě vypracovaný projekt.

Sanace střechy je žádoucí v souvislosti s rekonstrukcí objektu:

 • Střechu má být renovována v souvislosti s úpravou podkroví nebo jinými přestavbami nebo přístavbami.
 • Důvodem je vzhled. Jestliže se například odlupuje barva nebo jiná povrchová úprava Vaší staré střechy, střecha se Vám prostě už nelíbí nebo se nehodí k nové fasádě.

Jaké jsou možnosti sanace střechy?


V zásadě se rozlišuje mezi částečnou renovací, tedy opravou, a kompletní sanací střechy. Důležité rovněž je, zda se plánuje nebo je potřebná pouze sanace střešního pláště, či je žádoucí nebo nutné zlepšení tepelné izolace střechy nebo má být dokonce renovován celý krov. Na začátku by měl stavebník také rozhodnout, jak bude střešní prostor využíván v budoucnosti, např. zda má být podkroví přestavěno pro účely bydlení.

Těmto záměrům se doporučuje hned přizpůsobit i střešní konstrukci. Je také třeba naplánovat případná další okna nebo vikýře. Pokud má podkroví sloužit jako obytný prostor, je nezbytná odvětrávaná konstrukce střechy, neboť cirkulace vzduchu pozitivně ovlivňuje v létě i v zimě vnitřní klima a podporuje odvod vlhkosti. Možné jsou různé verze provedení, nejběžnější metodou je mezikrokevní tepelná izolace. Nadkrokevní tepelná izolace se používá tehdy, má-li být přiznán krov nebo jde-li o dodatečnou izolaci v již hotovém podkroví. Pokud z konstrukčních důvodů není možná montáž mezikrokevní izolace potřebné tloušťky, lze dostatečné tepelné ochrany dosáhnout dodatečným podkrokevním zateplením. Podkrokevní tepelná izolace má funkci další montážní úrovně mezi izolačními vrstvami a snižuje účinek krokví jako tepelných mostů.

Technický výkres odvětrané střešní konstrukce. Podkroví lze využít jako obytný prostor.

Podkroví lze také využít jako obytný prostor

Jestliže podkroví neslouží jako obytný prostor, lze ho, pokud to poměry objektu umožňují, využít jako odvětrávací mezeru. Kovové střechy nebo plechové střešní a fasádní obklady by měly být zásadně realizovány jako větrané konstrukce (studené střechy). Konstrukce bez odvětrávaných prostor (teplé střechy) jsou mimořádným řešením a je třeba je ze stavebně fyzikálního hlediska projektovat zvlášť. V závislosti na charakteru střešní konstrukce je třeba počítat s rozdílnými pracemi, náklady a různou materiálovou náročností, jakož i s odlišnou časovou náročností sanace. 
Nosná konstrukce (nosné laťování, mezilatě, plné bednění atd.) musí být přizpůsobena krytině, která má být použita. 

Technický výkres střešní konstrukce bez odvětraného prostoru. Podkroví se nepoužívá k obytným účelům.

Půdní prostor se nepoužívá pro obytné účely

Kontralatě a krokve je třeba dimenzovat v souladu s požadavky statiky.

Potřebuji pro mnou zamýšlené stavební úpravy projektanta?

Zda bude pro realizaci potřebný projektant resp. stavitel, závisí v první řadě na tom, jestli se jedná o drobnou stavební úpravu, nebo projekt podléhající oznamovací povinnosti nebo povolení podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Drobnou stavební úpravou se rozumí akce pro údržbu, sanaci nebo opravu domu, jako např. renovace střechy nebo oken. Jedná-li se tedy pouze o nové pokrytí střechy, lze akci realizovat většinou i bez projektanta. Projektové úkoly převezme v tomto případě zpravidla realizační firma. Je třeba si však uvědomit, že ne všechny podnikatelské subjekty jsou oprávněny k projektování. Změny hmotnosti střechy si například mohou vyžádat nové statické výpočty.

Mohu renovovat střechu bez stavebního povolení?

V případě, že je plánována změna stavby (vikýře, střešní okna, nový krov atd.) nebo se v rámci sanace provádí přestavba nebo přístavba, je stavebník zpravidla povinen požádat o stavební povolení a pro toto povolení musí být vyhotoveny příslušné podklady. Existují však i některé výjimky, kdy lze záměr realizovat bez stavebního povolení nebo bez ohlášení stavby stavebnímu úřadu. Aby nedošlo k porušení zákona, doporučuje se před renovací střechy kontaktovat místně příslušný stavební úřad. 

Konzultujte s expertem

Obezřetnost je nezbytná u památkově chráněných objektů nebo v případě nutnosti respektovat některé další úředně stanovené požadavky, např. urbanistické nebo jiné požadavky vyplývající z územního plánu. Orientace ve stavebních předpisech ČR není pro laika snadná. Základním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. Každopádně se doporučuje konzultovat s odborníkem a získat informace přímo od stavebního úřadu. Při sanaci stávající tepelné izolace starého objektu nebo při odstranění stavebních závad na novostavbě je kromě toho účelné přizvat odborníka z oblasti stavební fyziky a energetického poradce. Zda tuto funkci může případně převzít projektová kancelář, závisí na rozsahu její činnosti.

Rada experta PREFA:: Informujte se předem

Ideální je, když se o preferovaném materiálu a požadované barvě budete informovat ještě předtím, než zajdete za vybraným klempířem nebo stavitelem. Různé stavební veletrhy jsou skvělou možností, jak získat přehled v předstihu. Kromě toho si můžete u firmy PREFA bezplatně objednat brožury a informační materiály nebo se nechat inspirovat v on-line fotogalerii mnoha již realizovanými sanacemi a novostavbami. Pak ukážete projektantovi nebo řemeslníkovi vybranou podobu střechy a vikýřů, barvy, vzory pokládky nebo střešní prvky, které byste si přáli. Odborník s Vámi probere možné varianty sanace střechy v závislosti na stavu statiky Vašeho domu. To je nejrychlejší cesta k Vaší nové vysněné střeše.

Volba materiálu

Jaké materiály přicházejí v úvahu pro sanaci střechy, aby byla kvalitní a dlouho vydržela?

Solidní střecha plní mnoho funkcí: chrání dům před větrem a rozmary počasí, dává obyvatelům domu pocit bezpečí a současně určuje celkový vzhled stavby. V optimálním případě tvoří dům a střecha jeden celek, který se buďto harmonicky začleňuje do okolní zástavby nebo je v ní naopak optickým magnetem. Rozhodující roli přitom má správný materiál, barva, tvar a struktura povrchu. Výběr materiálu může být již předem omezen tvarem a sklonem střechy, jakož i územními stavebními předpisy (např. územním a regulačním plánem, nařízením obce). V moderní architektuře jsou tradiční střešní krytiny - pálené tašky, betonové tvárnice, bobrovky, dřevěné šindele nebo břidlice - často nahrazovány flexibilnějšími a modernějšími materiály s dlouhou životností. Ty lze navíc barevně dobře přizpůsobit okolí i ostatním prvkům stavby, např. žlabům, plotu, okenicím, roletám nebo žaluziím, oknům atd. Mnoho zákazníků dnes proto volí plechovou střechu. Jestliže se rozhodnete pro kovovou střechu, je vhodné vybrat pro ni nekorodující střešní krytinu, abyste se ze střechy mohli radovat mnoho let.

Produkty PREFA odborník namontuje zcela bez problémů a snadná je i jejich doprava.

Hliníkové střechy PREFA jsou mimořádně lehké, váží pouhý zlomek střechy z tradičních materiálů. Nízká hmotnost krytiny má tu výhodu, že před sanací není často vůbec třeba zpevňovat starší krov.

Proč je pro Vaši novou střechu ideálním materiálem hliník?    

PREFA ve svém balíčku „Vše bez starostí“ nabízí pro sanaci Vaší střechy a fasády všechny komponenty potřebné pro udržitelnou ochranu před povětrnostními vlivy. Kompletní systém produktů zajišťuje optimální harmonii střechy, žlabů, fasády a solárního systému.PREFA nabízí více než 5000 různých hliníkových výrobků - příslušenství, součásti střešních odvodňovacích systémů nebo prvky pro pokrývání střech nebo obklady fasád - a všechny jsou vzájemně plně kompatibilní. Hliník je navíc velmi tvárný, a pokud jde o povrchový design, splní každé přání: standardní barevný sortiment PREFA zahrnuje 28 barev a přímo vybízí ke kreativitě. V závislosti na produktu si můžete vybrat až ze 13 barev kvality P.10 a z dalších 15 PREFA standardních barev.

Bez ohledu na to, jaký tvar má Vaše střecha - hliník je opticky i technicky velmi flexibilní a poskytuje široký prostor pro tvořivost. Nejen pro strmou střechu, ale také pro střechu s velmi malým sklonem. Vám PREFA nabízí vhodné střešní produkty: např. Prefalz pro sklon již od 3 ° (je třeba dbát na omezení dle ČSN731901:2011) a falcovanou střešní tašku a střešní šablonu 44 × 44 pro střechy se sklonem od 12 ° (s výjimkou plochých střech). Střešní systémy PREFA jsou odolné, robustní, nepodléhají korozi, vzdorují vichřici a zároveň jsou velmi lehké. A z toho vyplývá další výhoda: při použití hliníkové krytiny není většinou třeba, na rozdíl od použití těžkých klasických pálených nebo betonových tašek, zpevňovat krov střechy, což právě u sanací starších budov představuje často značné náklady. Navíc v oblastech, kde je třeba počítat s vysokým zatížením sněhem, není krov zbytečně dodatečně zatěžován ještě i střešní krytinou, neboť její hmotnost je nízká. A kromě toho, zejména u starých objektů, umožňuje snadná zpracovatelnost hliníku spolehlivě a bez problému vykrýt všechny složité části střechy. Lehká hliníková krytina se dokonale hodí i pro zakřivené střešní plochy, se kterými se často setkáváme např. u starých statků. Četné výhody a rovněž vysoká kvalita výrobků a dlouhá životnost hliníku zaručují projektantům, realizátorům a stavebníkům maximální jistotu - a firma PREFA tuto jistotu potvrzuje i písemně, formou 40 let záruky na materiál a barvu. Více informací o záruce naleznete zde.

Tip experta PREFA: : Fotoservis PREFA

Nechejte si zhotovit individuální fotomontáž svého domu a prohlédněte si, jak bude vypadat ve stylu PREFA!

Líbí se Vám konkrétní hliníkový produkt PREFA, ale neumíte si přesně představit, jak by vypadal na Vaší střeše? Žádný problém, protože PREFA nabízí prostřednictvím svého fotoservisu bezplatnou fotomontáž s produktem, který jste si vybrali. Stačí nahrát fotografie Vašeho domu, zvolit požadovaný výrobek a za několik dnů Vám pošleme individuální fotomontáž Vašeho domu s novou PREFA střechou nebo PREFA fasádou. Můžete tak snadno získat představu o budoucí střeše svého domu. V případě dotazů se obraťte prostřednictvím kontaktního formuláře na naše odborné konzultanty, kteří Vám ochotně a fundovaně poradí.

Náklady a časová náročnost

Které faktory ovlivňují náklady na sanaci střechy?

Výši nákladů pochopitelně nejvíce ovlivňuje rozsah sanace: bude se pouze vyměňovat střešní krytina nebo se bude provádět také sanace tepelné izolace? Důležitým faktorem je i aktuální stav střechy. Významný dopad do nákladů může mít rovněž celkový charakter a členitost střechy (její tvar, sklon, vikýře, komíny, okna atd.), konstrukce a produkty zvolené pro sanaci. Nezanedbatelná je dále poloha objektu a přístupnost staveniště. Na venkově jsou např. možnosti příjezdu na staveniště i možnosti skladování materiálu většinou jednodušší než ve městě. To znamená, že lokálně se ceny různí. Při výběru klempíře je dobré si uvědomit, že místní firmy pravděpodobně lépe znají geografické a meteorologické zvláštnosti oblasti, např. návětrnou stranu, maximální rychlost větru v prudkých nárazech, maximální zatížení sněhem atd. Tyto znalosti lze účelně využít při konzultacích. Vliv na náklady má také podíl plánované svépomoci v případě, že se na ní stavebník s prováděcí firmou dohodne. 

Pokud má být renovována střecha poškozená živelními událostmi (např. mimořádně nepříznivým charakterem počasí), doporučuje se před sanací kontaktovat pojišťovnu. Vzniklé škody totiž možná budou kryty pojištěním a náklady za opravu střechy tak převezme tato instituce.

Kosten einer Dachsanierung

Kolik stojí sanace střechy?

V závislosti na charakteru prací se náklady na novou střechu (vč. nosné konstrukce, izolace, atd.) pohybují od ... do ... Kč. Jedná se však pouze o hrubý odhad. Pro zjištění celkových nákladů projektu je nutné si nechat vypracovat cenovou kalkulaci od spolehlivého pokrývače nebo klempíře. Pro získání konkrétní nabídky, která bude přesně odpovídat Vašim potřebám a specifikům Vašeho domu, je nezbytná pečlivá kalkulace. Do kalkulace se promítá mnoho faktorů, např. velikost střechy, její tvar a členitost, sklon nebo všeobecný charakter a vlastnosti střechy.

PREFA šetří čas a peníze

PREFA Vám pomůže ušetřit peníze i čas už při montáži: sofistikované produkty totiž umožňují řemeslníkům snadnou a rychlou realizaci sanace. Navíc zásluhou nízké hmotnosti hliníku zpravidla není potřeba renovovat nebo zpevňovat (starý) střešní krov. Díky dlouhé životnosti a nízkým nárokům na údržbu bude mít ze střechy sanované s použitím produktů PREFA radost několik generací!

Dauer einer Dachsanierung

Jak dlouho trvá sanace střechy?

Časová náročnost sanace se liší v závislosti na rozsahu sanačních prací a velikosti objektu. Na dobu trvání akce má vliv také počasí, dostupnost staveniště a počet pracovníků, kteří sanaci provádějí. Je obvyklé, že komplexní sanace střechy včetně nové nosné konstrukce a tepelné izolace zabere několik týdnů. Jedná-li se pouze o výměnu střešní krytiny, trvá běžně jen několik málo dnů.

Rada experta PREFA: : Sanace po částech

Pokud je to možné, doporučujeme u rozsáhlých projektů realizovat úpravy po částech. Výhodou je, že jsou tak postupně odkrývány pouze části střechy a materiál, zejména izolační, při dešti nezvlhne, což by mohlo na objektu způsobit velké škody. Při postupné sanaci se také můžete vyhnout zbytečným tepelným ztrátám v případě, že práce jsou prováděny v průběhu topné sezóny.

Výhoda sehraného týmu

Výhoda sehraného týmu různých profesí

Požádejte klempířskou firmu o její reference, zeptejte se, jak dlouho obvykle trvá sanace „standardní střechy“, např. sedlové střechy bez vikýřů, střešních oken, úžlabí atd. Důležitá je také dobrá vzájemná souhra realizačních firem a partnerů - firmy, které už v minulosti spolupracovaly, znají pracovní postupy toho druhého a vědí, kdo kterou činnost běžně provádí. Tak se ani nemůže stát, že v nabídce nebudou některé činnosti vůbec uvedeny, protože např. klempíř předpokládá, že je provede tesař, a naopak. To by totiž mohlo vést k nepředvídaným vícenákladům a dokonce ke zpožděním při realizaci, protože by např. bylo třeba teprve dodatečně objednat materiál apod.  

Rada experta PREFA: Fixujte lhůty!: Fristen fixieren!

Doporučujeme sjednat si termíny písemně a seznámit s nimi všechny zúčastněné. Tady je namístě Váš vlastní odhad situace. U firmy z okolí, jejíž řemeslníky znáte, není samozřejmě takový postup nezbytně nutný. 

Financování a finanční podpora

Jaké jsou možnosti financování a finanční podpory stavebních úprav?  

Zejména v případě, že se jedná o sanaci střechy s cílem energetické úspory nebo o přechod na obnovitelné energetické zdroje, je možné požádat o finanční podporu v rámci programu Nová zelená úsporám. O možnostech získání finančních prostředků doporučujeme se informovat na krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí nebo na jeho webových stránkách. 

Co může stavebník ještě udělat pro urychlení stavebních prací a úsporu peněz?

Rychlá a hospodárná sanace vyžaduje dobré plánování a bezproblémovou koordinaci jednotlivých profesí. Všichni partneři, od klempíře přes tesaře až po profese vnitřních dokončovacích prací, by měli být vzájemně sehraní.   

V případě potřeby by měl stavebník s vybranými firmami projednat a dohodnout, zda a které práce může provést sám, aby ušetřil. Zvažte však, že to může realizaci zpomalit, protože stavebník často nemá dostatek času a chybí mu i odborné znalosti. Navíc, pokud by se v budoucnosti objevily závady, může částečná realizace projektu vlastními silami rovněž omezit příp. vyloučit plnění ze záruky.   

2. Nabídková fáze

Kteří řemeslníci a které profese jsou ty správné pro Váš projekt? 

Také v tomto případě záleží na druhu a rozsahu plánované stavební úpravy. Na pouhou výměnu střešní krytiny stačí klempíř nebo pokrývač. Při sanaci krovu, stejně jako při přestavbách a přístavbách, je navíc potřebný ještě tesař. Tyto činnosti vyžadují zpravidla i další profese, např. odborníky na suchou výstavbu, elektrikáře, podlaháře apod.  U změn stavební substance, které se liší od naposledy povolených projektů, je pro stavebně technologické projektování, stavební dozor a získání příslušných stavebních povolení jako generální partner nezbytný projektant nebo autorizovaný stavební inženýr či technik, příp. architekt. (viz bod 1).   

Upozornění: Z důvodu uplatnitelnosti záruky a pro zachování své kvality by produkty PREFA měly být pokládány resp. montovány profesionálními odbornými firmami. Pod tímto odkazem najdete realizační a montážní firmy PREFA ve svém okolí.  

Sestavení nabídky pro sanaci Vaší střechy s použitím PREFA produktů

Práce na míru pro Vaši novou hliníkovou střechu: pro sestavení podrobné nabídky je třeba znát všechny individuální zvláštnosti objektu. Tak získáte nabídku šitou na míru přesně pro Vás.

Na co musí dávat stavebník pozor při hodnocení nabídky a při podpisu smlouvy? Jak je možné se vyhnout skrytým nákladům? 

Abyste se mohli rozhodnout správně, vyžádejte si více nabídek a porovnejte náklady. Nutný je co nejpřesnější výkaz výměr. Jen tak mohou být požadované výkony jasně prezentovány a nabídky lze dobře porovnat. Zabrání to dodatkům týkajících se víceprací, které jdou nad rámec původní nabídky.

Porovnání rozhodujících kritérií

Jednotlivé nabídky by měly, pokud jde o rozsah prací, vycházet ze stejných předpokladů. Jinak budou obtížně porovnatelné. Podívejte se blíže na vybrané produkty, modelové označení a množství. Jsou uvedeny přesné údaje o metrech čtverečních nebo pouze poznámka „Vyúčtování dle skutečných pracovních nákladů/ skutečné náročnosti“? Zkontrolujte platební podmínky: je požadována platba předem nebo poskytnuta sleva? Pozorně si také přečtěte text uvedený malým písmem - zeptejte se přesně na doplňkové položky jako např. paušály za staveništní zařízení a náklady na likvidaci. Tyto náklady se mohou lišit v závislosti na původní krytině - bude třeba zlikvidovat obyčejné cihly nebo materiál obsahující azbest?  

Provedení v souladu s příslušnými normami 

Při konstrukci střech musí být dodrženy národní normy a předpisy (ČSN, Pravidla pro navrhování a provádění střech, vydaná Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů a podnikovým normám skupiny PREFA). Nabídka by proto měla obsahovat všechny položky nezbytné pro řádné provedení stavební úpravy. Dodatečné doplnění a vyúčtování chybějících položek by mohlo vést ke značným vícenákladům. Prověření souladu nabídky s příslušnými normami a předpisy je ovšem pro koncového zákazníka jako laika obtížné. Nechejte si proto každopádně poradit profesionálem!  

Likvidace starých vláknocementových desek obsahujících azbest (např. Eternit, Beronit)

Likvidace starých vláknocementových desek obsahujících azbest (např. Eternit, Beronit)

Rada experta PREFA:: Všechny změny písemně zadokumentujte a nechejte si je potvrdit!

Všechny změny písemně zadokumentujte a nechejte si je potvrdit!  

Dbejte na to, aby všechny změny a dohody byly písemně zadokumentovány. V případných sporech jsou nepotvrzené dohody uzavřené mimo rámec objednávky neúčinné, protože objednatel tak nemůže splnit důkazní povinnost.   

3. Realizační fáze

Práva a povinnosti stavebníka: Odpovědnost nesete Vy! 

Jestliže jsou na Vašem objektu prováděny sanační práce, vystupujete jako stavebník. Zpravidla se vychází z předpokladu, že jste majitelem sanovaného objektu příp. disponujete nezbytnými právy pro provádění stavebních úprav. S tím je pochopitelně spojena také určitá odpovědnost. Bohužel není vždy snadné dohlížet dostatečně na jednotlivé stavební fáze, protože stavebníkovi často chybí čas i odborné znalosti.  

I v případě, že některé dílčí aspekty sanace, např. projektování nebo vlastní realizaci, delegujete na jiné osoby, celkovou zodpovědnost za stavební záměr nesete Vy. Je také důležité, aby byly dodržovány zásady bezpečnosti práce a aby všechny osoby pracující na stavbě byly řádně přihlášeny.  Dohody se všemi projektovými a realizačními firmami je třeba výslovně a písemně zaznamenat do příslušných smluv. Jinak hrozí v případě vzniku škody nepříjemné finanční nebo dokonce soudní důsledky. V této souvislosti upozorňujeme na zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zde můžete najít více informací.  

Pokládka PREFA falcovaných střešních šindelů v barvě stříbrná metalíza

Klempíř při práci: pokládá se PREFA falcovaný střešní šindel v barvě stříbrná metalíza. S PREFA produkty pracují školení profesionálové.

Pověření funkcí stavbyvedoucího  

Časovou koordinací a kontrolou termínů a odborných výkonů můžete také pověřit stavbyvedoucího (viz § 153 stavebního zákona). Tuto funkci může plnit rovněž architekt či autorizovaný stavební inženýr nebo technik a ten je následně také zodpovědný za vyúčtování stavebních prací. Stavbyvedoucí je prostředníkem mezi stavebníkem a realizačními firmami i všemi dotčenými úřady.  

Kontrola na staveništi - jak by měl stavebník optimálně kontrolovat postup stavebních prací? 

Jako stavebník byste měl na staveništi pravidelně vykonávat obchůzku a během celé realizace resp. minimálně během jednotlivých stavebních úseků konzultovat se zúčastněnými firmami. Na základě předem sestaveného harmonogramu prací lze stanovit milníky a sledovat jejich dodržování. 

Kontrolní seznam při realizaci: : Co můžete udělat pro hladký průběh prací. 

 • Požádejte o kontaktní údaje všech realizátorů a na staveništi umístěte tabulku se svými kontaktními údaji. 
 • Ujistěte se, že jste v případě problémů nebo dotazů dosažitelný.
 • Obchůzku staveniště provádějte v ideálním případě každý den a veďte si fotodokumentaci o průběhu prací.  
 • Zadokumentujte písemně i obrazem nedodržení termínu a zřejmé vady. Vyžádejte si lhůty pro nápravu.
 • Neohlášené návštěvy nejsou pokaždé vhodné. Snažte se jednat se zúčastněnými firmami a pracovníky s respektem.  

4. Fáze po dokončení

Převzetí staveniště stavebníkem - je vyúčtování v souladu s nabídkou? 

Převzetí staveniště vždy předchází obchůzka s realizátorem stavebních prací. Při ní by měly být vyjasněny otevřené problémy a zaprotokolovány případné závady. Uvědomte si, že převzetím stavby je ze strany realizátora smlouva splněna a provedená plnění přecházejí do odpovědnosti stavebníka. Od tohoto okamžiku také začínají běžet lhůty odpovědnosti za vady a lhůty pro záruky. Převzetí stavby by se mělo každopádně uskutečnit formou písemného protokolu o převzetí, obsahujícího tyto informace: 

 • údaje o realizačních firmách  
 • seznam závad a stanovení lhůt pro jejich odstranění  
 • odůvodnění v případě nepřevzetí 
 • místo a datum 
 • podpisy všech zúčastněných  

Je důležité nepodepisovat nic pod tlakem a bez kontroly. Úhrada za provedené práce je splatná až po převzetí a po odstranění eventuálních závad. V případě závad se doporučuje neuhrazovat účtovanou částku v plné výši. Neuhrazený zbytek může být účinnou motivací k včasnému odstranění závad. U větších zakázek se pro zajištění vymahatelnosti odstranění závad sjednávají finanční zajišťovací instituty, např. pozastávky a zádržné.   

Převzetí budovy s PREFA krytinou Prefalz ve žluté barvě na přání kvality P.10.

Obchůzka a převzetí stavebníkem. Při obchůzce jsou vyjasněny všechny eventuální problémy a zaznamenány případné existující závady. Převzetím stavby přecházejí provedená plnění do odpovědnosti stavebníka a počínají běžet lhůty pro odpovědnost za vady a záruční lhůty.

Údržba střechy - jak může stavebník zajistit její maximální životnost? 

Minimum údržby, robustnost, odolnost proti povětrnostním vlivům a dlouhá životnost - to jsou atributy střechy PREFA, která Vám bude dobře sloužit po léta. Pro dlouhodobé udržení funkčnosti krytiny a oplechování doporučujeme periodické údržbové kontroly střechy. Kontrola střechy, fasády a odvodňovacího systému je účelná zejména po náročných zimních obdobích, bouřkách či jiných mimořádných povětrnostních událostech. Kromě toho se doporučuje pravidelné čištění lapačů střešních splavenin, žlabů, sběračů dešťové vody a lapačů listí. 

PREFA poskytuje 40 let záruky - vyžádejte si záruční certifikát právě teď 

V následujících 40 letech bude slunce svítit na Vaši střechu zhruba 75.000 hodin a na 1 m2 její plochy spadne 35.000 litrů dešťové vody - ale nebojte se, s PREFA máte dokonalou jistotu. Protože od okamžiku dokončení pokládky resp. montáže uvedeného v záručním certifikátu poskytuje PREFA 40 let záruky na základní materiál proti zlomu, korozi (rzi) a poškození mrazem a pro výrobky s povrchovou úpravou P.10 rovněž 40 let záruky na barvu proti odlupování a tvorbě puchýřů. Zde najdete podrobné informace o záruce na materiál a barvu a můžete si tu po dokončení nové střechy vyžádat i svůj záruční certifikát.