Protipovodňová ochrana: Více informací o PREFA protipovodňovém systému

Objevte protipovodňovou ochranu PREFA : Protipovodňová ochrana

opatření proti přírodním silám

Stoupající průměrné teploty způsobují ve zvýšené míře extrémní počasí. Kdykoliv se může náhle objevit zcela nevypočitatelná povodeň a zapříčinit obrovské škody. V důsledku klimatických změn vystupují vodní toky stále častěji ze svých břehů. Vedle klasických povodní se v současnosti regionálně vyskytují také silné deště nebo rychle odtává sníh, což mnohdy působí starosti majitelům domů i  v oblastech vzdálených od řek. Zvláště v rizikových záplavových územích je proto důležité se včas proti těmto přírodním silám bránit.

Kdo je připraven a v pravý čas přijme preventivní opatření, může odvrátit vznik škod na svém majetku. Moderní hliníkový protipovodňový systém Vám poskytne bezpečí a zabrání, aby se pro Vás povodeň změnila v katastrofu.  

Pro jaké účely se hodí PREFA protipovodňová ochrana?

V zásadě se rozlišují dvě oblasti použití PREFA protipovodňového systému: ochrana objektů a ochrana území.

Ochrana objektů

Speciálními hliníkovými hrázními bloky můžete rychle utěsnit ty části domu, na které voda útočí nejvíce:

 • vrata (např. vjezdy do garáže a garážová vrata)
 • dveře (např. domovní nebo vstupní dveře, dveře do sklepa, na terasu, balkon, posuvné dveře)
 • okna (např. sklepní)

Individuální přizpůsobení délky hrázních bloků umožňuje ochránit nejrůznější okna, dveře a vrata před proniknutím vody. Použití systému PREFA pro ochranu objektů je vhodné jak u soukromých staveb, např. rodinných domů, tak i u větších firemních budov. Hrázní bloky a pevně zabudované upevňovací profily lze barevně přizpůsobit vzhledu Vaší fasády.  

Montáž a použití systému PREFA pro protipovodňovou ochranu objektů:
Při první montáži se upevňovací profily pevně namontují do, za nebo před ostění. Je také možné tyto profily zapustit do ostění tak, aby s ním lícovaly. Při použití systému se hrázní bloky na obou stranách zasunou do upevnění a shora se zajistí upínací svorkou. Lehký a velmi robustní systém je rychle připraven k použití a jak ukazuje video, může ho v případě potřeby nainstalovat i jen jedna osoba.

Luisa Buck stojí před vstupní bránou rodinného domu s již nainstalovanou mobilní protipovodňovou stěnou.

Ochrana území

Jestliže chcete chránit větší plochy nebo objekty ohrožené povodní (např. příjezdy, silnice nebo cesty), nabízí se použit systém PREFA jako protipovodňovou ochranu krajiny. V tomto případě je ochrana zajišťována hliníkovými protipovodňovými stěnami, instalovanými v otevřeném terénu pomocí zápustných zemních pouzder. Takové použití systému je pro Vás vhodné tehdy, jestliže chcete chránit svůj dům, resp. pozemek např. před potokem, který protéká kolem a jehož hladina by při špatném počasí mohla výrazně stoupnout nad normál.

Montáž a použití systému PREFA pro protipovodňovou ochranu krajiny: Při montáži PREFA protipovodňového systému pro ochranu krajiny se předem instalují zápustná zemní pouzdra. Protipovodňové stěny lze podle potřeby libovolně prodlužovat a po statickém prověření také zvyšovat. Při vzniku rizikové situace se do zemních pouzder ukotví upevňovací sloupky (mezisloupky) a do nich se pak zasunou hliníkové hrázní bloky.  Po použití lze hrázní bloky i upevňovací sloupky (mezisloupky) snadno demontovat a zemní pouzdra uzavřít víkem.
 

Muž instaluje PREFA protipovodňový systém.

Důležité upozornění: U obou oblastí použití PREFA protipovodňového systému, tj. jak pro ochranu objektů, tak pro ochranu krajiny, je třeba předem nainstalovat některé prvky: upevňovací profily (pro hrázní bloky) a zemní pouzdra (pro protipovodňové stěny). Tento úvodní montážní krok je nezbytný pro možnost okamžité reakce při vzniku rizikové situace. Do předem připraveného zařízení se pak jenom zasunou hliníkové hrázní bloky nebo se při ochraně krajiny do zemních pouzder ukotví upevňovací sloupky (mezisloupky).   

Výhody protipovodňové ochrany PREFA

Ikona pro výhody

Instalace jednou osobou

Ikona pro výhody

Nerozbitný a rezuvzdorný materiál

Nízká hmotnost & snadná skladovatelnost

 

Ikona pro výhody

Široká paleta barev

Je možné vybírat ze standardních barev RAL

Ikona pro výhody

Bezúdržbový, rychle a snadno použitelný a skladný

Ikona pro výhody

Instalace jednou osobou

Ikona pro výhody

Nerozbitný a rezuvzdorný materiál

Nízká hmotnost & snadná skladovatelnost

 

Ikona pro výhody

Široká paleta barev

Je možné vybírat ze standardních barev RAL

Ikona pro výhody

Bezúdržbový, rychle a snadno použitelný a skladný

Kontrolní otázky:
Jak velké je nebezpečí, že Vás postihnou záplavy?

Odpovědi na následující otázky Vám pomohou posoudit, zda žijete v oblasti s vysokým rizikem záplav.  Čím více bude Vašich kladných odpovědí, tím větší je potřeba přijmout ochranná opatření:

 • Leží Váš pozemek v blízkosti vodního toku nebo vodní plochy (řeka, potok, jezero atd.)?
 • Stojí Váš dům v údolí?
 • Může do Vašeho domu vniknout voda dveřmi, okny nebo vraty?
 • Může voda proniknout jinými nízko položenými otvory sklepa nebo garáže?
 • Má objekt vstup na úrovni terénu nebo terasu, kudy by mohla vniknout voda?
 • Vyskytuje se směrem k objektu příjezd, parkovací místo nebo chodník s terénním spádem?

Protipovodňový management v ČR

Cílem protipovodňové směrnice EU (2007/60/EG z 23. 10. 2007) je vytvořit rámec pro vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. Mají se tak minimalizovat negativní následky povodní na lidské zdraví, kulturní dědictví a hospodářské činnosti. Ve smyslu uvedené směrnice se vyhodnocují a vytipovávají předpokládané rizikové oblasti, posuzují druhy nebezpečí a rizik a na základě hodnocení se vypracovává a realizuje plán rizikového managementu. Aktuální a relevantní fakta můžete zjistit v brožuře „Hochwasserrisikomanagement in Österreich (Protipovodňový management v Rakousku)“. Následující odstavec popisuje právní úpravu v ČR. Následující odstavec popisuje právní úpravu v ČR.

V ČR byly principy směrnice EU implementovány do novely zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) zákonem č. 150/2010 Sb. s účinností od 1. 8. 2010. Druhým právním předpisem, který úzce souvisí se směrnicí o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik, je nová vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik (účinnost od 4. 3. 2011).
 

Z čeho se skládá protipovodňová ochrana PREFA?

PREFA protipovodňový systém tvoří několik komponentů:

 • startovací (spodní) hrázní bloky se spodním těsněním  
 • do výšky montovatelné hrázní bloky
 • stěnové upevňovací profily (pro ochranu objektů)
 • upevňovací sloupky (mezisloupky) se zápustnými zemními pouzdry (pro ochranu krajiny)
 • upínací svorky pro fixování jednotlivých hrázních bloků

Hrázní bloky, upevnění a upínací svorky jsou vyrobeny z hliníku, protože tento materiál je nerozbitný, odolný proti povětrnostním vlivům a rezuvzdorný. Nízká hmotnost materiálu umožňuje bezproblémový transport ochranných prvků a v případě potřeby jejich rychlou montáž. 

Podrobný montážní návod pro PREFA protipovodňovou ochranu

Dále naleznete montážní návod pro PREFA protipovodňový systém:

PREFA protipovodňový systém - montáž spodního hrázního bloku se spodním těsněním

1. USAZENÍ SPODNÍHO HRÁZNÍHO BLOKU

Montáž začnete tak, že hrázní blok se spodním těsněním zasunete šikmo shora do vodicí lišty základních upevňovacích profilů, tj. stěnových upevňovacích profilů nebo kruhových mezisloupků. Zatlačte hrázní blok silně směrem dolů, až těsnění po celé ploše rovnoměrně přilehne k podkladu.

PREFA protipovodňový systém - usazení dalších hrázních bloků do vodicí lišty upevňovacích profilů

Jednoduchá montáž mobilního PREFA protipovodňového systému

Ve druhém kroku montáže protipovodňového systému se do vodicí lišty upevňovacích profilů zasunou postupně další hrázní bloky.

Montáž upínacích svorek na hliníkové hrázní bloky PREFA protipovodňového systému

3. MONTÁŽ UPÍNACÍCH SVOREK

Zasuňte upínací svorky s kloubovou přítlačnou patkou do vodicí lišty základních upevňovacích profilů a zatlačte je dolů tak, aby se přítlačná patka dotýkala nejvyššího profilu. Potom šroub na upínací svorce lehce utáhněte šestihranným klíčem.

Odkrytí zemních pouzder pro použití mezisloupků při PREFA protipovodňové ochraně krajiny

4. ODKRYTÍ ZEMNÍCH POUZDER

Při používání mezisloupků pro ochranu krajiny postupujte podle kroků 4–6. Nejdříve vyšroubujte zápustný šroub víka zemního pouzdra asi 1 cm nahoru a víko vytáhněte a odstraňte.

PREFA protipovodňový systém - montáž mezisloupků při ochraně krajiny

5. INSTALACE MEZISLOUPKŮ

Do uvolněných zemních pouzder teď můžete otáčivým pohybem ukotvit mezisloupky. Dbejte přitom, aby těsnicí kroužek na dolním konci mezisloupku dobře dosedl na zemní pouzdro.

Montáž PREFA protipovodňového systému a instalace vzpěr

6. PŘÍPADNÁ INSTALACE VZPĚRY

Pokud by budovaná ochranná stěna měla přesahovat plochu 2 x 2 metry, je třeba zvážit instalaci dodatečné vzpěry.

Tip PREFA odborníka:
Správné skladování a údržba Vašeho protipovodňového systému PREFA

Pro optimální skladování protipovodňového systému se doporučuje používat hliníkové PREFA stěnové konzole. Na nich mohou být hrázní bloky uloženy tak, že spodní bloky budou ležet nahoře. To v krizové situaci montáž systému urychlí.  Dbejte na to, aby jednotlivé hliníkové díly nebyly položeny přímo na sobě. Pro ochranu hrázních bloků před spečením za studena vlivem působení vlhkosti používejte kartonové, plastové nebo lepenkové dělicí pásky. Upínací svorky lze skladovat buď ve zvláštní úložné přihrádce nebo na hrázních blocích.

V rámci pravidelné údržby by měl být protipovodňový systém minimálně jednou ročně namontován a demontován. Tak si můžete vyzkoušet manipulaci se systémem a současně zkontrolovat jeho funkčnost a kompletnost. Po každém použití je třeba očistit všechna těsnění, ošetřit je silikonovým sprejem a v případě poškození je vyměnit.

Aufnahme eines fertig aufgebauten PREFA Hochwasserschutzes

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ PROTIPOVODŇOVÉHO SYSTÉMU PREFA

Otázky a odpovědi: Protipovodňová ochrana PREFA

Délka je určena dle statického výpočtu a je závislá na výšce vzdutí. Výška je standardně možná do 200cm.

Mobilní protipovodňové zábrany PREFA s hliníkovými hrázními bloky mohou být instálovány k ochraně objektů i ploch. Je to spolehlivá ochrana před vodou i blátem v extrémních situacích - od Dunaje až po Severní moře.

PREFA protipovodňový systém je ověřen a certifikován Evropským svazem pro protipovodňovou ochranu.

Ano, dodávky jsou možné v běžných RAL odstínech.

PREFA protipovodňovou ochranu dodá a namontuje regionální partnerská firma, firmy PREFA.

Systém vyžaduje nosný podklad jako např. beton nebo cihly, který by měl být předem ideálně zkontrolován statikem.

Nízká váha hliníkových profilů umožní v kritických případech rychlou a jednoduchou montáž - v nutných případech dokonce i jen jednou osobou!

PREFA protipovodňový systém se skládá celkem z 10 prvků.

Objednání prospektu PREFA protipovodňové ochrany
Chcete získat ještě více informací o individuálním PREFA protipovodňovém systému? V tom případě si zdarma objednejte prospekt s podrobnými informacemi o protipovodňové ochraně. 

Kde získáte individuální nabídku protipovodňové ochrany PREFA?

Zajímáte se o PREFA protipovodňový systém?
Vyžádejte si přímo individuální nabídku na protipovodňovou ochranu.

Kontakt na odborníka PREFA: 

Martin Hanzlíček

Podrobné informace a technické detaily produktu najdete v sekci
Mobilní protipovodňová ochrana“.  

Zde si můžete on-line okamžitě vyžádat náš
bezplatný prospekt o protipovodňové ochraně.     

 • Mobilní protipovodňový systém PREFA nedá povodním šanci.
 • Neztrácejte čas a chraňte svůj domov! 
Foto: Značka kvality protipovodňové ochrany

Mobilní protipovodňový systém PREFA byl oceněn značkou kvality „Bezpečnost v ochraně před povodněmi“. Systém byl testován komisí kvality Evropské asociace pro ochranu před povodněmi e.V.