Produkty PREFA na střeše historicky významné památky v Českém Krumlově

Historický bytový dům, Český Krumlov

Použitý materiál: falcovaná šablona 29 × 29 a PREFALZ v barvě P.10 cihlově červené

Český Krumlov patří mezi nejnavštěvovanější turistické lokality na území České republiky. Jeho krásná poloha na obou březích řeky Vltavy, úžasný zámek a řada dochovaných, pečlivě opravených měšťanských domů v centru nás spíše přenáší do světa pohádek, než běžné každodenní reality.

Stále je však i zde řada starých domů, které vyžadují rekonstrukci. Nicméně ty jsou součástí přísně chráněné a ceněné památkové zóny UNESCO. To byl i případ bytového domu umístěného v širším centru Českého Krumlova. Ten byl postavený ve 20. letech 20. století a jeho původní eternitová střecha vykazovala pokročilou fázi devastace. Do podkroví objektu zatékalo a do značné míry byl poškozený i krov domu. To byl důvod, proč se majitelé objektu rozhodli provést generální opravu střešního pláště. Po náročném vyjednávání s památkáři bylo nakonec rozhodnuto, že původní eternitová krytina bude nahrazena hliníkovou střešní šablonou ­PREFA v cihlově červeném odstínu. My jsme se přímo na stavbě sešli s autorem projektu střechy panem Ing. Karlem Jandourkem.

Rozhovor s Ing. Karlem Jandourkem

Toho jsme se v úvodu našeho setkání zeptali, zdali návrh rekonstrukce střechy s použitím krytiny PREFA falcovaná šablona 29 × 29 s povrchovou úpravou P.10 cihlově červená plní představu památkářů o výzoru původního stavu střechy. Ing. Jandourek k tomu říká:

„Dle mého názoru splňuje. Konstrukce střechy byla navržena po podrobných konzultacích s památkáři a zároveň ve spolupráci s technickými poradci společnosti ­PREFA ­Aluminiumprodukte. Současný vzhled střechy je nyní prakticky shodný s jejím původním stavem, kde byla použitá česká azbestocementová šablona. Výrazně k tomu přispívá i rozměr nových hliníkových falcovaných šablon PREFA, který je 29 × 29 cm a s původní azbestocementovou šablonou je téměř totožný. Památkáři skutečně důrazně vyžadovali, aby výzor nové střechy pokud možno co nejvíce odpovídal původnímu vzhledu a zejména pak to, aby se ve spodní části nepravé mansardové střechy použily atypické hliníkové šablony bez prolisu. V horní části střechy jsou pak již použity falcované šablony ­PREFA s prolisem. Také proto, aby střecha odpovídala co nejvíce původnímu vzhledu, se po výpočtech ze strany technických poradců firmy ­PREFA došlo k řešení provětrání střechy pouze za použití hřebenového větracího hřebene. Ten zajistí provětrání nedostatečně vytápěného podstřešního prostoru. Nasávací otvory jsou umístěny ve spodní části střechy, odvětrávací otvory spodní části střechy jsou situovány pod okapovou hranou horní části střechy, kde je současně i otvor nasávací, a vzduch může pak dál v horní části střechy provětrávat celý tento horní podstřešní prostor s odvodem vzduchu právě již dříve zmíněným provětrávacím hřebenem Jet-Lüfter.“

Cihlově červená barva je typická pro historické domy v Českém Krumlově

Odvodnění, skladba střešního pláště a protisněhová opatření

Dále se Ing. Jandourka ptáme, jak je navrženo odvodnění střešního pláště a jaká protisněhová opatření jsou v ploše střechy použita a proč? Ten k tomu poznamenává:

„Odvodnění střešního pláště je navrženo stejné, jako tomu bylo u původního řešení. To znamená u valeb pomocí nástřešních žlabů, u volných okapových hran potom na zbývajících částech střechy pomocí podokapních půlkruhových žlabů a dále pomocí kruhových odpadních trubek – svodů. Ty jsou také provedeny z materiálů PREFA, tzn. hliníkového plechu ve shodném barevném provedení jako je tomu u střešních falcovaných šablon PREFA. Proti sjíždění sněhu byly navrženy po schválení památkáři v horní části střechy – která má sklon asi 34° – sněhové háky a na okapové hraně vyšší části střechy jsou navrženy třítyčové sněhové zábrany, které mají prakticky stejný vzhled, jako tomu bylo dříve. Tyto zábrany by měly 100% zajistit to, aby při větším množství sněhu nemohl sníh samovolně spadnout z horní části střechy na nižší části střechy, případně na komunikaci vedoucí v těsné blízkosti domu či do jeho bezprostředního okolí.

Realizaci střešního pláště zajišťuje pokrývačská společnost P.T.S. Střechy. Jejího zástupce pana Plzy jsme se zeptali, zdali by nám mohl v krátkosti říci, o jaký objekt se jedná a v jakém stavu jej přebírali. Ten k tomu říká:

„Z informací, které mám k dispozici, byl tento objekt postavený někdy kolem roku 1914. Částečnou rekonstrukcí dům prošel kolem roku 1980. Objekt se nachází v Rooseveltově ulici v Českém Krumlově a původně byla jeho střecha pokrytá azbestocementovou českou šablonou.“

Dále se ptáme, jakou skladbu střešního pláště bude mít dům nyní?

„Dům bude nově krýt jednoplášťová střecha. Dřevěný krov střechy je krytý bedněním, ve kterém byly částečně vyměněny nefunkční či shnilé prvky. Následně bylo toto bednění ošetřeno proti dřevokazným škůdcům. Na toto bednění byl poté nainstalován třímilimetrový systém pojistných hydroizolačních pásů firmy ­Bauder. Na tento pás pak byla namontována hliníková střešní krytina PREFA falcovaná šablona 29 × 29 v barevném odstínu P.10 cihlově červená.“

…a v čem spočívá největší zajímavost realizace?

„Největší úskalí této realizace spočívá v tom, že střecha je velmi členitá. Jak můžete vidět, je zde spousta úžlabí, nároží a různých detailů kolem oken či vikýřů. Použitá střešní krytina je velmi náročná na přesnou montáž a rozpočítat střešní krytinu v ploše střechy tak, aby bylo dosaženo nejvyšší kvality, je velmi náročné.“

Na střechu byly namontovány také protisněhové prvky vč. sněhových háků

Vyjádření vlastníka domu

O vyjádření jsme požádali také pověřeného vlastníka domu pana Vlastimila Kozelského. Ten nám v kostce popsal složitou cestu jejich domu k získání povolení na výměnu jejich dožilé eternitové střešní krytiny za novou hliníkovou šablonu PREFA.

„Náš činžovní dům byl postavený v roce 1914 a je nemovitou kulturní památkou, která se nachází v městské památkové zóně v Českém Krumlově, který je zapsaný na seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Poslední rekonstrukce, která zahrnovala výměnu střešní krytiny, byla provedená v roce 1984, kdy byly použité ­azbestocementové šablony 40 × 40 cm červené barvy, kladené na koso na podkladní pískovaný asfaltový pás a prkenné bednění. V roce 2018 se objevil problém s dosluhující krytinou a do objektu začalo zatékat, proto byla provedena havarijní oprava kritických částí střechy, při které byla doporučená výměna celé střešní krytiny. V roce 2019 jsme kontaktovali odbor památkové péče, abychom si vyjasnili možnosti výběru nové střešní krytiny. Postoj památkářů byl nekompromisní a striktně určil jako jedinou možnou variantu čtvercové azbestocementové šablony, které byly dle dohledané dokumentace ve státním archivu použity již v roce 1914 při stavbě domu.

Na základě těchto požadavků jsme nechali v roce 2019 zpracovat projekt a požádali o vydání závazného stanoviska, které bylo vydáno. Poté jsme oslovili realizační pokrývačské firmy, kde jsme narazili na odmítnutí zakázky z důvodu špatných zkušeností s novodobými vláknocementovými šablonami, které mohou být kladeny na bednění. Proto jsme provedli nezávislý průzkum u různých pokrývačských firem v ČR, kde se nám informace se špatnou zkušeností potvrdila.

Pohled na členitou valbovou střecha s mansardou

Zkušenosti pokrývačských firem

Dle zkušeností různých pokrývačských firem došlo u těchto novodobých vláknocementových šablon ke zhoršení kvality, šablony vykazovaly již po několika letech časté mikropraskliny a docházelo k podstatnému rozpadu doplňkového sortimentu. Dále byl uveden problém s uznáváním záruk a zejména byl problém s omezeně krátkou záruční dobu poskytovanou výrobcem. Většina oslovených pokrývačských firem se shodla, že jediná přijatelná krytina z pohledu náhrady za stávající azbestocementové šablony je při splnění podmínky stejné vizuální podoby, vysoké životnosti a dlouhé záruky hliníková střešní šablona. Proto jsme otevřeli nová jednání s památkovým úřadem, kde jsme žádali o změnu krytiny, kde jsme argumentovali získanými informacemi o špatné kvalitě a omezené životnosti požadovaných šablon. Museli jsme si vyžádat několik konzultací se zástupci Národního památkového ústavu, kde se nám nakonec podařilo pomocí získaných písemných argumentů od pokrývačských firem a díky prezentaci navrhovaných hliníkových šablon získat povolení na hliníkovou střešní šablonu.

Poté jsme nechali upravit projektovou dokumentaci a podali novou žádost o vydání nového závazného stanoviska. To se protáhlo až do roku 2020 a v cca polovině roku 2020 jsme obdrželi kladné závazné stanovisko. Na konci roku 2020 jsme provedli výběrové řízení na dodavatele stavby a v roce 2021 začala rekonstrukce střechy – výměna krytiny za hliníkové šablony PREFA. Věřím, že tyto informace pomohou i někomu dalšímu, kdo řeší podobnou situaci jako my.

Na závěr našeho setkání jsme se zeptali zástupce pokrývačské firmy P.T.S. Střechy pana Plzy, kde on vidí největší výhody materiálů PREFA a jak se s nimi profesionálům z firmy P.T.S. Střechy pracuje?

„Mezi největší výhody střešní krytiny PREFA patří to, že je skutečně velmi lehká. Ve srovnání s jinými krytinami, kde řemeslník musí tahat spoustu kil po střeše a obtížně s nimi manipulovat, je tato krytina snadno manipulovatelná a lehce montovatelná, pokud dodržíte veškeré výrobcem doporučené pokyny. Další výhody krytiny spočívají v mnohaletých zárukách, kdy kupříkladu záruka na stálobarevnost poskytovaná výrobcem činí 40. let a samozřejmě také vysoké kvalitě a odolnosti tohoto materiálu. Osobně jsem přesvědčen, že kdo si provede střechu z hliníkových krytin PREFA, bude mu sloužit takříkajíc nadosmrti.“

Děkujeme za rozhovory a přátelské přijetí
Ivo Románek

Pohled z výšky na historické centrum Českého Krumlova